O projekcie

Projekt "Krok do Lepszej Przyszłości” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym gmin objętych projektem do 31.12.2023 r. przez realizację działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji zakładającej uzyskanie przez 54 osoby kwalifikacji lub kompetencji, poszukiwanie pracy przez 20 osób i uzyskanie zatrudnienia przez 15 osób.

Szczególnie zapraszamy:

  • osoby doświadczające wielokrotnej marginalizacji społecznej
  • osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Teren realizacji projektu: Gminy w województwie lubelskim – Bełżyce (miasto w gminie miejsko-wiejska), Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wysokie, Lublin (gmina miejska), Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Spiczyn, Świdnik, Rybczewice, Mełgiew oraz Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej).

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 54 osoby

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 20 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  15

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Script logo